Kvalitet och miljö

Vi är certifierade i enlighet med ISO 9001:2015och ISO 14001:2015. Du kan hitta vårt certifikat här.

Kvalitetspolicy

ProTech, Professional Technologies Sweden AB, och var och en av de anställda, skall leverera tjänster och produkter

i rätt kvalitet
i rätt tid
till rätt pris
i rätt mängd
till rätt plats

Genom ständiga förbättringar skall vårt ledningssystem säkerställa att rätt kompetens ställs till våra kunders förfogande samt medverka till utveckling av företaget och våra medarbetare.

Vi uppfyller då förväntad kvalitet – såväl externt som internt – i kedjan fram till slutkund. Kraven på våra leverantörer är lika med kraven på vår egen verksamhet.

Att uppnå målen kan ske genom att följa de krav som definierats.

Miljöpolicy

ProTech, Professional Technologies Sweden AB, skall marknadsföra produkter och tjänster som bidrar till en hållbar utveckling i samhället.

ProTech, Professional Technologies Sweden AB, skall genom att vidta lämpliga åtgärder inom områden såsom tjänsteresor, källsortering av avfall och omhändertagande av farligt avfall minimera miljöpåverkan.  

Vi har genom dessa åtgärder ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening.

Gällande lagstiftning och övriga krav som berör företaget skall uppfyllas.