Etisk policy

ProTechs, Professional Technologies Sweden AB’s, verksamhet bygger på en värdegrund baserad på mänskliga rättigheter, demokrati, och en fri och öppen diskussion och vi är alla måna om att både följa de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller och att uppträda korrekt i de sammanhang där skrivna regler saknas. Vi ska respektera FN´s grundläggande regler gällande mänskliga rättigheter och åtar oss att även följa gällande lagar och förordningar avseende efterlevnaden av FN:s Barnkonvention i Sverige och övriga länder.  

Vårt uppträdande

Vi ska i alla sammanhang visa gott omdöme, så att varken ProTechs förtroende, goda namn, rykte eller anseende skadas.

Vi missbrukar inte företagets egendom eller uppträder på ett sådant sätt att varken ProTechs eller den enskilda medarbetarens opartiskhet kan sättas i fråga. Vi är därför tydliga om vad som är tillåtet och otillåtet.

Vi ska bemöta varandra med respekt oavsett etniskt ursprung, funktionshinder, kön, religion, roll, sexuell läggning, social bakgrund eller ålder.

Vi respekterar varandra och tillåter inte att någon mobbas eller diskrimineras.

Vi ska stödja och uppmuntra initiativ till ökad trivsel även utanför ordinarie arbetstid  

Våra värderingar

På ProTech anser vi att etiska frågor är viktiga, liksom hög moral. Därför har vi också ett öppet klimat och kommunicerar internt om vad som är rätt eller fel. Syftet är att tillsammans utveckla tydliga gemensamma värderingar i arbetsrelaterade frågor.

Vi värnar om ledorden RESPEKT, ANSVAR och GLÄDJE. Innebörden i de orden uttolkar vi var och en i sin vardag och tillsammans på företaget.